top of page

OPĆI UVJETI KORIŠTENJA INTERNETSKIH STRANICA

OPĆENITO

 

Korištenjem Internetskih stranica društva Valamar Riviera d.d., Poreč, Stancija Kaligari 1, OIB: 36201212847 (dalje: Valamar) smatra se da ste kao korisnici u svakom trenutku upoznati s ovim Općim uvjetima korištenja kao i Valamarovom Politikom privatnosti, koju možete naći na https://www.valamar.com/hr/izjava-o-privatnosti.,a tamo gdje je to primjenjivo i Politikom kolačića koje se nalaze na svakoj pojedinoj stranici koja koristi kolačiće te da ih u potpunosti razumijete i prihvaćate.

 

Ističemo da su ove internetske stranice smještene (hosting) na platformi Wix.com Ltd., i Vaši podaci mogu biti spremljeni u Wix.com bazama. Molimo da se upoznate s Politikom privatnosti društva Wix.com https://www.wix.com/about/privacy.

 

Ako se ne slažete s bilo kojim dijelom sadržaja internetske stranice, ili bilo kojom odredbom ovih Općih uvjeta odnosno ostalih politika i uvjeta molimo vas da ne koristite internetskim stranicama.

 

INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

 

Sadržaj objavljen na internetskim stranicama  (tekstovi, fotografije, video, audio materijali, dizajn stranica, logo, dokumenti, programski kod  i sl.), zaštićen je autorskim pravima i srodnim pravima intelektualnog vlasništva Valamara odnosno trećih osoba u kojem slučaju ih Valamar koristi temeljem neke druge pravne osnove. Sva prava su pridržana.

 

Obzirom na navedeno, zabranjeno je kopirati, preuzimati, reproducirati, javno prikazivati, objavljivati  ili na drugi način koristiti cjeloviti sadržaj internetskih stranica ili jednog njihova dijela bez prethodnog pisanog dopuštenja Valamara. Neovlašteno korištenje bilo kojeg sadržaja internetske stranice, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

 

Korištenje sadržaja internetskih stranbica obuhvaća korištenje sadržaja samo u osobne nekomercijalne te uz poštivanje svih autorskih i srodnih prava intelektualnog vlasništva.

 

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Valamar će nastojati sav sadržaj internetskih stranica održavati pravovremenim i točnim, međutim Valamar ne jamči korisnicima da korištenje internetskih stranica neće biti prekinuto ili da će se svakodobno moći koristiti bez grešaka, niti jamči da će sve funkcionalnosti biti uvijek dostupne.

Svaki korisnik internetskih stranica se izričito slaže da ih koristi isključivo na svoju odgovornost.

Valamar nije odgovoran korisnicima ili bilo kojoj trećoj strani za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja internetskih stranica. Odricanje od odgovornosti vezano uz korištenje internetskih stranica odnosi se na sve štete izravne ili neizravne, običnu štetu, izgubljenu dobit ili nematerijalnu štetu uzrokovane bilo kakvim lošim osobinama, greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, računalnim virusom, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa ili koje su uzrokovane samim neovlaštenim korištenjem, raskidom ugovora, neprikladnim ponašanjem bilo kojeg korisnika, uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja, nemarom ili bilo kakvom drugom radnjom.

 

Korisnik internetskih stranica izričito potvrđuje da Valamar nije odgovoran za uvredljivo, neprikladno ili protuzakonito ponašanje drugih korisnika ili trećih strana te da rizik od šteta koji može nastati kao posljedica navedenog u potpunosti leži na krajnjem korisniku.

 

Valamar ne odgovara za sadržaje niti za raspoloživost drugih stranica na koje upućuje poveznicama.

 

U slučaju da se ipak Valamar drži odgovornim vezanim uz bilo koju internetsku stranicu, Valamarova naknada štete može iznositi najviše do visine iznosa naknade koja je plaćena Valamaru.

 

Valamar nema namjeru ovom izjavom ograničiti svoju odgovornost u odnosu na zahtjeve koji bi proizlazili iz pozitivnog zakonodavstva Republike Hrvatske niti isključiti ili ograničiti odgovornost u slučajevima kad se po pozitivnom zakonodavstvu ona ne može isključiti ili ograničiti. U mjeri u kojoj je to dopušteno zakonom o zaštiti potrošača, Valamar će biti odgovoran samo za troškove koji nastanu kao izravna posljedica propusta Valamara.

 

RJEŠAVANJE SPOROVA

 

Sve eventualne sporove vezane uz korištenje internetskih stranica Valamar će nastojati s korisnicima riješiti na miran način te pozivamo korisnike da se prvo uvijek obrate Valamaru kako bismo mogli pomoći pri rješavanju nastalih poteškoća u što kraćem roku.

 

U slučaju nepostizanja dogovora, svi sporovi rješavat će se ispred nadležnog suda prema sjedištu Valamara, uz primjenu hrvatskog prava.

 

Sporovi unutar Europske unije vezani uz internetsku kupnju mogu se rješavati na način kako je to određeno posebnim uvjetima za takvu kupnju.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

 

Ništetnost neke odredbe ovih Općih uvjeta ne povlači ništetnost Općih uvjeta u cijelosti, ako može opstati bez ništetne odredbe te takva ništetnost neće utjecati na valjanost bilo koje druge odredbe Općih uvjeta.

 

Valamar zadržava pravo izmjene Općih uvjeta korištenja internetskih stranica kao i izmjene ili prekida svih ili bilo kojeg dijela internetskih stranica u bilo kojem trenutku bez obveze prethodne najave te nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu tim promjenama.

 

Promjene stupaju na snagu objavljivanjem na pojedinoj internetskih stranica.

 

Valamar Riviera d.d.

Hrvatska, Poreč, Stancija Kaligari 1

OIB: 36201212847

bottom of page